Over Marian Eikelenstam Praktische informatie Over de behandelingen Contact en route
         


Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie
Het KNGF is het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie. Het KNGF behartigt voor ruim 20.000 aangesloten fysiotherapeuten de belangen op beroepsinhoudelijk, sociaal-maatschappelijk en economisch gebied.

Kwaliteit zorgverlener
Fysiotherapie Marian Eikelenstam is ingeschreven in het kwaliteitsregister van het KNGF en in het BIG-register. Beide registers waarborgen de kwaliteit van de zorgverlener.
BIG-registratienummer Fysiotherapie Marian Eikelenstam: 19064671504

Kwaliteitsbeleid KNGF
Het kwaliteitsbeleid van het KNGF is gebaseerd op het door de Algemene Vergadering in 1995 vastgestelde Kwaliteitsbeleid en het Kwaliteitsprogramma Fysiotherapie. In hoofdlijnen berust het programma op vier pijlers:
-
verplichte na- en scholing;
- ontwikkeling en gebruik van richtlijnen;
- hanteren van kwaliteitsdeelsystemen;
- kwaliteitswaarborg.

Doelstelling was verbetering van het imago en de positie van de fysiotherapie(sociaal/maatschappelijke en vakinhoudelijke positionering) door continue en consistente kwaliteitsverbetering en het zichtbaar maken van deze kwaliteit (transparantie).

Centraal Kwaliteitsregister
Inmiddels is er veel bereikt. Er staan meer dan 17.000 fysiotherapeuten geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister (CKR). Er is een aantal belangrijke vakinhoudelijke richtlijnen ontwikkeld. En de fysiotherapie in Nederland heeft inmiddels zowel nationaal als internationaal een goede naam opgebouwd.

Het kwaliteitsbeleid is geen statisch systeem. Het heeft zich ontwikkeld door de ervaring die is opgedaan. Hoewel de vier pijlers de basis blijven vormen, worden er regelmatig verbeteringen in het kwaliteitsbeleid doorgevoerd. Zo zullen de eisen voor (her)registratie in het CKR steeds kritisch tegen het licht worden gehouden en zonodig worden aangepast. De ontwikkeling van richtlijnen heeft zich tot nu toe met name gericht op de eerste lijn (monodisciplinair). Door de toename van transmurale zorg wordt in de toekomst multidisciplinaire richtlijnontwikkeling steeds belangrijker.

Eisen kwaliteitsregister
Om in aanmerking te komen voor inschrijving of voor herregistratie in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie moet de fysiotherapeut voldoen aan een aantal eisen:
1. Inschrijving in het BIG-register.
2. Deelname klachtenregeling.
3. Verplichte scholing door bij-en nascholing.
4. U valt onder het verenigingstuchtrecht van het KNGF (ook niet-leden).
5. Werken conform de KNGF-richtlijnen.
6. Voldoen aan de werkeis.

 

terug naar boven >