Over Marian Eikelenstam Over de behandelingen KNGF/Kwaliteit Contact en route
   
   


Tarieven behandeling
| Regels en wetgeving | Verzekering en eigen risico | Persoonsgegevens en privacy


Reglement
Om u de best mogelijke zorg te bieden voert Fysiotherapie Marian Eikelenstam fysio uit door het onderstaand reglement na te leven. Met ingang van het behandeltraject wordt u op het praktijkreglement gewezen en na aanvang van het traject wordt ervan uit gegaan dat u hiermee instemt. 

1. Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF)
Vanaf 2006 is de fysiotherapeut direct toegankelijk voor een screening en aanvullend beleid. Dit betekent dat een verwijzing van een huisarts of specialist niet altijd noodzakelijk is. Om in aanmerking te komen voor een chronische machtiging is wel een verwijzing nodig. De fysiotherapeut kan u vertellen of u hiervoor in aanmerking komt. Indien uw huisarts of specialist u mondeling heeft doorverwezen naar de fysiotherapeut, dan is het goed om toch een schriftelijke verwijzing te regelen. Dit om te voorkomen dat er extra kosten worden gemaakt doordat de fysiotherapeut onnodig een screening uitvoert. 

U kunt zich telefonisch of per e-mail aanmelden voor een afspraak. Bij aanmelding wordt er gevraagd naar uw persoonsgegevens, BSN- nummer, globaal uw klacht en (indien van toepassing) de verwijsbrief.

2. Wat kunt u verwachten tijdens de eerste afspraak?
Tijdens de eerste afspraak zullen uw klachten besproken worden en zal er aanvullend een lichamelijk onderzoek plaatsvinden. Uit deze bevindingen zal samen met u een behandelplan worden opgesteld. Dit behandelplan omvat de therapievorm, een indicatie voor het aantal behandelingen en krijgt u informatie over wat u zelf aan de klacht kunt doen. Indien mogelijk zal er direct gestart worden met de behandeling. Dit zal samen 60 minuten in beslag nemen. De volgende afspraken duren 35 minuten.

3. Afmelden
Indien een afspraak niet door kan gaan, dient u dit minimaal 24 uur voor de afgesproken behandeling aan de praktijk te melden per e-mail of telefoon. Wanneer dit niet gebeurt, is uw fysiotherapeut genoodzaakt om de kosten van de vooraf geplande behandeling bij u in rekening te brengen, welke niet door de verzekeraar vergoed worden. In overleg kan bij ziekte of onvoorziene omstandigheden van deze regel worden afgeweken.

4. Privacy
Binnen de praktijk wordt alle informatie vertrouwelijk behandeld. Uw privacy wordt binnen de praktijk beschermd en bewaard, daarin handelt Fysiotherapie Marian Eikelenstam conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WPB). De fysiotherapeut heeft een geheimhoudingsplicht. De cliënt heeft het recht om zijn of haar persoonlijk dossier in te zien. 

5. Kwaliteitszorg
In de praktijk wordt er gewerkt volgens de Nederlandse wet- en regelgeving (WBGO, BIG en WPB). Fysiotherapie Marian Eikelenstam staat ingeschreven in het BIG register, in het Centraal Kwaliteits Register voor Fysiotherapeuten (CKR) en is aangesloten bij het KNGF.

6. Klachtenregeling
U kunt er van uitgaan dat uw fysiotherapeut zijn vak zo goed mogelijk uitoefent. Bent u het toch niet eens met de behandeling of met de manier waarmee uw fysiotherapeut met u omgaat, dan kunt u dit altijd bespreekbaar maken. Op u zelf, op de fysiotherapeut, en op de kwaliteit van het fysiotherapeutisch handelen binnen de praktijk zal dit een positieve invloed hebben. Als u zich daar zekerder bij voelt, kunt u iemand uit uw familie- of vriendenkring vragen om bij het gesprek aanwezig te zijn. Mocht u het, na het gesprek met uw fysiotherapeut, uiteindelijk toch nodig achten, dan kunt u via het klachtenreglement van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) een klacht indienen bij de klachtencommissie en daarbij vragen om bemiddeling. De voorzitter van de klachtencommissie beslist of uw kwestie in aanmerking komt voor bemiddeling. 

U kunt dit reglement opvragen in de praktijk.

 

terug naar boven >